ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN.                      

 

 

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

2. Opdrachtnemer: Peter Peels Retailconsultancy, dat in opdracht van of ten behoeve van opdrachtgever diensten en/of werkzaamheden verricht, of die de wederpartij van opdrachtgever is in een overeenkomst van opdracht.

3. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voor-gaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

4. Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschik-king gestelde goederen en zaken, waaronder stukken of gegevensdra-gers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdra-gers.

5. Overeenkomst: Elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten be-hoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevest-iging.

 

B. Toepasselijkheid

  1. Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze voorwaarden, hoe dergelijke andere algemene voorwaarden ook mochten zijn ge-naamd en welke vorm deze ook mochten hebben, daaronder mede be-grepen andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever of welke door de opdrachtgever mochten worden gehanteerd, en de toepasselijkheid van zulke andere algemene voorwaar-den wordt door opdrachtnemer uit-drukkelijk van de hand gewezen. Door het aanvaarden van door of namens opdrachtnemer verrichte diensten, aanvaardt opdrachtgever onvoorwaar-delijk dat deze voorwaarden van toepassing zijn en dat de toepas-selijkheid van andere algemene voor-waarden als in dit lid bedoeld is uit-gesloten, en doet voor zover de opdrachtgever afstand van de toepas-selijkheid van andere algemene voorwaarden.

2. Indien enig beding, deel uitma-kend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de over-eenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strek-king van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 

C. Aanvang en duur van de overeenkomst

1. Elke overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2. Een overeenkomst bindt opdrachtnemer alleen wanneer deze is aangegaan c.q. wanneer de schriftelijke bevestiging bedoeld in het eerste lid van dit artikel is ondertekend door een of meer personen, die gerechtigd zijn de opdrachtnemer terzake te binden. Overeenkomsten of aanvullingen en/of wijzigingen daarop of daarin, en afspraken, toezeggingen enz. gesloten, gemaakt of gedaan door een werknemer of werknemers van opdrachtnemer, die niet gerechtigd zijn de opdrachtnemer terzake te binden, dan wel welke niet in schriftelijke vorm zijn gemaakt, zijn voor opdrachtnemer niet bindend.

3. Een eventuele wijziging en/of gedeeltelijke annulering of algehele annulering van een opdracht, door of op verzoek van de opdrachtgever, kan alleen plaatsvinden met de voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer en op voorwaarde, dat de reeds door opdrachtnemer c.q. door een werknemer of werknemers van opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geheel door de opdrachtgever worden vergoed.

4. Voor werkzaamheden en/of opdrachten waarvoor geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, geldt dat de overeenkomst tot stand komt onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment, dat door of namens opdrachtnemer daadwerkelijk met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen, terwijl ingeval geen offerte of opdrachtbevestiging is verzonden de declaratie van opdrachtnemer als opdrachtbevestiging wordt beschouwd, welke tevens geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

5. Een overeenkomst met opdrachtgever wordt aangegaan onder de voorwaarden, dat de opdrachtgever haar/zijn verplichtingen tijdig en op de juiste wijze ten opzichte van opdrachtnemer nakomt.

6. Opdrachtnemer is ten opzichte van de opdrachtgever gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst, dan wel daarna, voordat van de zijde van opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen, dan wel die uitvoering wordt voortgezet, de verstrekking door de opdrachtgever te verlangen van voldoende zekerheid terzake van tijdige voldoening door de opdrachtgever aan zijn/haar betalingsverplichtingen en eventuele overige verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer.

7. Opdrachtnemer is ten opzichte van de opdrachtgever gerechtigd en bevoegd derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De kosten terzake hiervan zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

8. Alle opdrachten van de opdrachtgever worden geacht uitsluitend te zijn aanvaard door en elke overeenkomst van opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gesloten met opdrachtnemer. 

Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is, dat de opdracht door een werknemer van opdrachtnemer zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek en de werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek worden volledig uitgesloten.

9. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

10. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

D. Gegevens opdrachtgever

  1. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk, dat alle voor de uitvoering van een overeenkomst benodigde, relevante of nuttige gegevens en informatie steeds tijdig en in voor opdrachtnemer geheel begrijpelijke en bruikbare vorm aan opdrachtnemer ter beschikking zullen worden gesteld. De kosten van de verkrijging en het in begrijpelijke en bruikbare vorm brengen en houden van dergelijke gegevens en informatie en van de ter beschikkingstelling daarvan aan opdrachtnemer zijn voor rekening van de opdrachtgever.

2. Opdrachtnemer is ten opzichte van de opdrachtgever gerechtigd om, ingeval voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en informatie niet, niet volledig, niet tijdig, of niet in de juiste vorm aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever anderszins niet voldoet aan zijn verplichtingen, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te staken. In een dergelijk geval zal de opdrachtgever, onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van schade, in elk geval aan opdrachtnemer de toepasselijke vergoeding verschuldigd zijn voor hetgeen reeds ter uitvoering van de overeenkomst is verricht, terwijl opdrachtnemer alsdan voorts gerechtigd is extra kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 

3. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 

5. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van opdrachtgever.

6. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, aan deze geretourneerd.

 

E. Uitvoering opdracht en advisering

1. Uitvoering van een aanvaarde opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de betreffende opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan of verband houdende met de opdracht of met de inhoud van de voor uitvoering van de opdracht of in verband daarmede verrichte werkzaamheden en activiteiten.

2. Indien een opdrachtgever een derde/derden laat kennisnemen van de inhoud van de ten behoeve van hem door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of activiteiten, dient de opdrachtgever de derde op deze algemene voorwaarden te wijzen en ervoor te zorgen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde(n) worden geaccepteerd.

Iedere opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en zijn medewerkers en hulppersonen tegen vorderingen van derden, die zijn gebaseerd op of verband houden met schade, welke is geleden of beweerdelijk zou zijn geleden door of in verband met de werkzaamheden of activiteiten door opdrachtnemer en zijn medewerkers en hulppersonen ten behoeve van de opdrachtgever verricht, en iedere opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en zijn medewerkers en hulppersonen tegen vorderingen van derden, welke zijn gebaseerd op of verband houden met schade, welke is geleden of beweerdelijk zou zijn geleden door of in verband met een door opdrachtnemer of één van zijn werknemers of andere hulppersonen gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

3. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de aan hem verleende opdracht en bij de selectie van door hem in te schakelen andere personen/ instellingen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

4. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.

Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst.

5. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 

6. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is.

7. Opdrachtnemer voert de overeenkomst uit in overeenstemming met de voor hem toepasselijke Verordening Gedragscode en beroepsregels en hetgeen krachtens de wet van hem wordt geëist.

8. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.

9. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen opdrachtnemer de overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever waarbij de opdrachtgever opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke dient te stellen voordat opdrachtnemer in verzuim zal kunnen zijn.

Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige overschrijding van een termijn zoals in dit lid van dit artikel bedoeld, en bij overschrijding daarvan is opdrachtnemer ten opzichte van opdrachtgever niet gehouden tot enige vergoeding van schade. 

Ingeval van excessieve overschrijding van een termijn zullen partijen met elkaar in overleg treden. 

10. De uitvoering van de overeenkomst is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde verordeningen, voorschriften en richtlijnen.

11. Indien is afgesproken, dat advisering in stappen of fasen zal gebeuren, is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden met betrekking tot een volgende stap of fase, dan wel enig deel van die werkzaamheden uit te stellen of op te schorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande stap(pen) of fase(n) schriftelijk heeft goedgekeurd.

12. Partijen kunnen wijzigingen en/of uitbreidingen van de overeengekomen werkzaamheden overeenkomen. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal opdrachtnemer de opdrachtgever mededelen, welke prijsverhoging de gewenste of overeengekomen wijziging(en) of uitbreiding(en) met zich mee zal (zullen) brengen. Ingeval van wijziging of uitbreiding zal het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen worden voltooid navenant worden opgeschoven.

13. Indien aan opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt, dat een wijziging en/of uitbreiding daarvan noodzakelijk of wenselijk is, zal opdrachtnemer de opdrachtgever daarover schriftelijk inlichten waarbij, ingeval voor de advisering een vaste prijs is overeengekomen, opdrachtnemer de opdrachtgever zal mededelen welke prijsverhoging de wijziging of uitbreiding met zich zal brengen.

Indien de opdrachtgever alsdan niet binnen veertien (14) dagen schriftelijk met de voorgestelde wijzigingen en/of uitbreidingen heeft ingestemd, zal opdrachtnemer gerechtigd zijn de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of te staken, in welk geval de opdrachtgever gehouden zal zijn opdrachtnemer een vergoeding te betalen voor de reeds verrichte werkzaamheden volgens het door opdrachtnemer gehanteerde tarief, ook indien een vaste prijs was overeengekomen, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer tot het vorderen van schadevergoeding.

14. Indien opdrachtnemer de opdrachtgever omtrent een noodzakelijke of gewenste wijziging of uitbreiding inlicht, zal het tijdstip van de voltooiing van de advisering tenminste drie (3) weken worden opgeschoven, terwijl voorts, indien een wijziging of uitbreiding van de werkzaamheden plaatsvindt, dit tijdstip navenant verder zal worden opgeschoven.

 

F. Geheimhouding/exclusiviteit

  1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, opdrachtnemer een informatieplicht opgelegen, of voor zover opdrachtgever opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van opdrachtnemer, voor zover opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. 

4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van opdrachtnemer, op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

5. Opdrachtnemer staat ervoor in, dat zijn personeel en de personen van wie hij zich bij de uitvoering van deze overeenkomst bedient, zich onderwerpen aan de bij opdrachtnemer geldende regels c.q. reglement terzake van geheimhouding.

 

G. Intellectuele eigendom

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten, welke – waar en wanneer dan ook – ten aanzien van de resultaten van de diensten zullen of kunnen worden uitgeoefend, berusten bij opdrachtnemer.

Voor zover nog nodig worden deze rechten op grond van deze overeenkomst door de opdrachtgever aan opdrachtnemer overgedragen, welke overdracht door opdrachtnemer bij deze wordt aanvaard. De intellectuele eigendomsrechten, welke ten aanzien van de door opdrachtnemer te verrichten diensten kunnen worden uitgeoefend, blijven bij opdrachtnemer berusten.

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere gees-tesproducten, één en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveel-voudigen, openbaar te maken of te exploiteren.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

 

H. Overmacht

1. Als “overmacht” wordt beschouwd, iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, optredend of zich voordoend, die de correcte, volledige en tijdige nakoming van enige verbintenis van opdrachtnemer tijdelijk of blijvend verhindert, onmogelijk maakt of onredelijk bezwaarlijk maakt, en welke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan voorkomen, of welke geheel of ten dele buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer ligt of waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.

Als overmacht leverende omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, worden in elk geval onder meer beschouwd: brand, ontploffing, blikseminslag, overstroming, storm, sneeuw, vorst en andere weersomstandigheden; staking, werkonderbreking, bovenmatig (ziekte)verzuim van personeel van opdrachtnemer; oorlog, molest; maatschappelijke onrust; overheidsmaatregelen en/of voorschriften, welke de nakoming van verbintenissen verhinderen, vertragen of anderszins bemoeilijken; technische storingen en/of mankementen, vertraging, storing of onderbreking in of reparatie van computer en het daarbij behorende netwerk.

2. Als “overmacht” worden tevens beschouwd de gevolgen van enige omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis als bedoeld in het voorgaande lid.

3. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

4. Ongeacht het gestelde in de eerste twee leden van dit artikel, geldt, dat indien opdrachtnemer door overmacht is verhinderd enige verbintenis jegens de opdrachtgever na te komen, en de overmachtsituatie naar het oordeel van opdrachtnemer van blijvende of langdurige aard is, de opdrachtgever en de opdrachtnemer een regeling kunnen treffen over de ontbinding van de overeenkomst volgens de Wet en de daaraan verbonden gevolgen.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen terzake van al hetgeen door of namens hem ter uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is gepresteerd voordat de overmacht opleverende omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis optrad of is gebleken.

 

I. Honorarium

  1. Opdrachtnemer heeft het recht vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten tot dat opdrachtgever een door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.

2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden. 

3. Het honorarium van opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. 

4. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is. 

5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. 

6. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

J. Betaling

1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum, in Nederlandse of Belgische valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op de werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

2. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer. 

3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250. 

4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

6. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente en van de aan opdrachtnemer verschuldigde incassokosten en administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vordering in volgorde van ouderdom, derhalve te beginnen met de oudste openstaande vordering.

 

K. Reclame

1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2. Reclames met betrekking tot het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen acht (8) dagen na de datum van die factuur bij opdrachtnemer te worden ingediend.

3. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voor zover opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht. 

4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of het gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium zonder dat de opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. 

5. Reclames kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer daarbij de aard en de grond van de klachten nauwkeurig zijn opgegeven.

6. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

 

L. Aansprakelijkheid

1. Indien de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer leidt tot aansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid met inachtneming van deze algemene voorwaarden steeds beperkt zijn tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer, die de opdracht heeft aanvaard, wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico, dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van opdrachtnemer komt. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor opdrachtnemer, die ten onrechte of zonder geldige reden een opdracht of de verdere uitvoering van een opdracht geheel of ten dele heeft geweigerd, dan wel de uitvoering van een opdracht heeft onderbroken, opgeschort of beëindigd of doen onderbreken, opschorten of beëindigen en dit leidt tot aansprakelijkheid voor schade, welke daaruit voortvloeit. 

2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het voorgaande artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het eigen risico, dat ingevolge deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening komt van opdrachtnemer, die de opdracht heeft aanvaard of geweigerd, of die de uitvoering van de opdracht heeft onderbroken, opgeschort of beëindigd of heeft doen onderbreken, opschorten of beëindigen. 

3. Het vorenstaande is evenzo van toepassing op het personeel van opdrachtnemer.

4. De in de vorige leden omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval dat en in zoverre als opdrachtnemer, die de opdracht heeft aanvaard, aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van of bij of in verband met de uitvoering van de opdracht gebruikte of toegepaste apparatuur, uitrusting, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, materialen of middelen en voor het handelen en/of nalaten van of de onachtzaamheid van personen, die onder diens directe leiding werkzaam zijn.

5. Het staat opdrachtnemer, die de opdracht heeft aanvaard, vrij om naar eigen inzicht derden in te schakelen voor het uitvoeren van een aanvaarde opdracht.

Met iedere opdracht gegeven aan opdrachtnemer, die de opdracht aanvaardt, wordt steeds geacht de bevoegdheid te zijn verleend om aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer, die de opdracht heeft aanvaard, voor enige tekortkoming van ter uitvoering daarvan ingeschakelde of daarbij betrokken derden is uitgesloten.

6. Terzake van verstrekte adviezen is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor normaliter voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen daarin, met dien verstande, dat deze aansprakelijkheid nimmer het bedrag van de voor de desbetreffende adviezen bedongen en ontvangen vergoeding te boven zal gaan.

7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;

bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie;

bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever. 

8. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product. 

9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. 

10. Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel is bepaald, verjaart elke vordering tot schadevergoeding na verloop van één (1) jaar nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of onderkend, dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt of onderkend, en in elk geval na verloop van drie (3) jaren na beëindiging van de werkzaamheden c.q. na het gegeven advies aan de opdrachtgever. 

11. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtpersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Het voorgaande is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

12. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

 

M. Opzegging

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder I, tweede lid van toepassing.

2. Opzegging dient schriftelijk bij aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.

3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen, indien: 

de opdrachtgever in staat van faillissement verklaard wordt, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, of de opdrachtgever, voorlopige of definitieve, surseance van betaling verleend wordt, of beslag wordt gelegd op het gehele vermogen van de opdrachtgever of een gedeelte daarvan; 

de opdrachtgever, indien deze een natuurlijke persoon is, overlijdt of onder curatele wordt gesteld, dan wel goederen van de opdrachtgever onder bewind worden gesteld;

als de opdrachtgever een rechtspersoon is, de liquidatie van de opdrachtgever wordt aangevangen, dan wel een vordering tot ontbinding van de opdrachtgever wordt ingesteld of een ontbindingsbesluit ten aanzien van de opdrachtgever wordt of is genomen.

4. Indien een overeenkomst ingevolge de bepalingen van dit artikel wordt opgezegd of ontbonden, zullen de bedragen, welke de opdrachtgever op het ogenblik van opzegging of ontbinding aan opdrachtnemer verschuldigd is ten volle verschuldigd blijven, en zal de opdrachtgever ten aanzien van deze bedragen de rente en kosten verschuldigd zijn volgens de bepalingen van deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot het vorderen van schadevergoeding en de overige aan opdrachtnemer toekomende rechten.

5. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van opdrachtgever eisen.

 

N. Opschortingsrecht

  1. Op alle goederen en zaken, welke zich van of namens de opdrachtgever onder opdrachtnemer bevinden, ongeacht de oorzaak of reden daarvan, heeft opdrachtnemer een retentierecht zolang de opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan.

Opdrachtnemer is gehouden de zaken/goederen bedoeld in het voorgaande lid volgens goed koopmansgebruik te beheren of te doen beheren, maar de opdrachtgever zal geen enkel recht op vergoeding of schadevergoeding kunnen doen gelden ingeval van geheel of gedeeltelijk tenietgaan of verlies van die goederen/zaken en/of schade aan die goederen/zaken buiten schuld van de opdrachtnemer, en het risico voor die goederen blijft dan ook bij de opdrachtgever. 

 

O. Titels van de artikelen

1. Titels van de artikelen van deze algemene voorwaarden dienen uitsluitend om de lezing en overzichtelijkheid daarvan te vergemakkelijken, doch hebben geen andere betekenis; deze titels zullen in het bijzonder niet kunnen worden gebruikt voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden.

 

P. Geldigheid

1. Ingeval enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak, of enige richtlijn, beslissing, aanbeveling of maatregel van enige plaatselijke, regionale, nationale of supranationale autoriteit of instantie, dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in de vorige volzin, maar wel geldig zou zijn indien deze beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest vérstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking, waarmede of waarin zij wél geldig is.

 

Q. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is zowel het Nederlandse als het Belgische recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de sector Kanton van de Rechtbank behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.